Ons huisreglement

Algemeen

 1. Het bestuur van de vzw 'Dagen van het Paard' is niet verantwoordelijk in geval van ongevallen en diefstallen.
 2. De installaties van de vzw 'Dagen van het Paard' staan alleen ter beschikking van de leden. Het gebruik ervan door niet-leden is eveneens toegelaten maar aan een verhoogd tarief.
 3. Lidmaatschap: Wordt verkregen door contante betaling van het jaarlijks lidgeld. Elk kalenderjaar moet het lidmaatschap vernieuwd worden.
 4. Verzekering: alle leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben en na ontvangst van het lidmaatschap door de verzekeringsmaatschappij, genieten van de door de vzw afgesloten sportverzekering.
 5. Veiligheid: het dragen van hoofdbescherming is verplicht tijdens het paardrijden.
 6. Beleefdheid: de beleefdheidsregels te paard zijn in alle omstandigheden van toepassing.
 7. Zuiverheid: de zuiverheid van de manege is de verantwoordelijkheid van iedereen. Afval hoort in de vuilnisbak en moet gesorteerd worden.
 8. Parkeren: De voertuigen moeten op de voorziene parkeerruimten geplaatst worden. Het is verboden voertuigen voorbij de slagbomen te parkeren zonder de toelating van het bestuur.
 9. Het lesprogramma in de drive is het enige geldende document betreffende de uurregeling.

Gebruik van manegepaarden / lessen

 1. Manegepaarden kunnen uitsluitend aan leden van de vzw 'Dagen van het Paard' verhuurd worden.
 2.  De toegang tot de manegestallen is op eigen risico!
 3. Slechts één enkele proefles per nieuw lid wordt toegestaan. Nadien moet men zich eerst in regel stellen met het lidmaatschap alvorens aan de activiteiten deel te nemen. Voor de proefles met een verklaring: 'Rijden op eigen risico' getekend worden. Voor minderjarigen tekent een ouder.
 4. Het reserveren van een manegepaard gebeurt via telefonisch contact met de lesgever. In de cafetaria kunnen de lesbonnetjes gekocht worden. De reservering is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag vereffend werd.
 5. De toekenning van een manegepaard is uitsluitend de bevoegdheid van de lesgever.
 6. De door de vzw aangestelde stalmeester beslist in samenspraak met de les over het al dan niet op rust zetten van een manegepaard.
 7. De lesgever heeft het recht een gekwetst of slecht verzorgd paard uit de les te weren.
 8. De lesgever zorgt ervoor dat het niveau van een ruiter aangepast is aan de les en heeft het recht een ruiter naar een lager niveau te verwijzen.
 9. De toeschouwers zullen de stilte bewaren en de les niet storen.
 10. Het is verboden te wandelen met manegepaarden zonder begeleiding.
 11. Vrij rijden met een manegepaard is niet toegelaten.

Gebruik van de pistes (de 2 rijhallen en de buitenpiste)

 1. Leden en niet-leden mogen de pistes gebruiken om vrij te rijden.
 2. Organisaties van het bestuur hebben steeds voorrang.
 3. Het gebruik van de pistes voor privélessen is verboden, tenzij met schriftelijke toelating van de voorzitter van het bestuur.
 4. Regeling voor het vrij rijden:
  1. Op maandag (rustdag voor de paarden en de cafetaria is gesloten) zijn de pistes gesloten.
  2. In principe zijn buiten de openingsuren van de cafetaria de pistes gesloten.
  3. buiten deze uren mag elk lid van het bestuur, de conciërge of de terreinverzorger op verzoek van een lid/ruiter, de piste(s) openen indien hij toezicht kan garanderen en hij het toegangsbewijs van de ruiter heeft gecontroleerd.
  4. Op vrijdagmorgen heeft de Rijvereniging van de Cavalerie voorrang voor het gebruik van de eerste rijhal.
 5. Pistes moeten gereserveerd worden via het cafetaria.
 6. Het vastbinden van paarden aan de balustrades is verboden.
 7. De hoeven van de paarden moeten uitgekrabd zijn alvorens de pistes te betreden.
 8. Na elk gebruik moet de piste zuiver achtergelaten worden. Het laten liggen van mest is een boete van 10€.
 9. Eventueel gebruikte hindernissen worden door de gebruikers opgeruimd of omhoog geplaatst in de buitenpiste.
 10. Het bestuur heeft het recht om in geval van wanbetaling of wangedrag de toegang tot de pistes te ontzeggen.
 11. Het toegangsbewijs:
  • De aangerekende kostprijs is als volgt:
   • leden met gestald paard: gratis
   • met niet gestald paard:
    • Dressuur:
     • Leden: € 5 per uur en per paard of jaarnummer aan € 120,00 per kalenderjaar
     • Niet-leden: € 7 per uur en per paard
    • Springen:
     • Leden: € 8 per uur en per paard of € 80,00 per kalenderjaar bovenop jaarnummer dressuur
     • Niet-leden: € 10 per uur en per paard
   • Bij elke overtreding zal een boete van € 25,00 aangerekend worden.
 12. Individuele springtrainingen mogen de niet-springers niet hinderen. Indien er zich onverenigbaarheden voordoen (springen en dressuur) wordt voorrang verleend aan diegene die eerst zijn training aanvatte. Een sportief compromis wordt steeds geapprecieerd.
 13. Het is verboden om in de pistes te longeren. Longeren kan in de longeercirkel of op het grasplein langs de kleine rijpiste. Bij slecht weer kan een uitzondering toegestaan worden door het bestuur.
 14. Het is ten strengste verboden om paarden te laten vrijspringen in de pistes!

Gebruik van de stallen / weiden

 1. Het toewijzen van een stal is de bevoegdheid van de stalmeester. Hij heeft het recht een paard om beheersredenen van stal te verwisselen.
 2. De rust en stilte moeten absoluut bewaard worden in de stallen.
 3. De toegang tot de stallen is verboden voor onbevoegden.
 4. Het is streng verboden te roken in de stallen.
 5. De hoeven van de paarden moeten uitgekrabd zijn alvorens de stallen te verlaten.
 6. Verhuur: zie prijslijst.
 7. Stalgeld: het stalgeld moet vereffend worden voor de 1ste van de maand. Bij verzuim kan het bestuur een boete opleggen.
 8. Diensten: Het stalgeld omvat volgende diensten:
  1. tweemaal krachtvoeder per dag,
  2. tweemaal portie hooi,
  3. eenmaal per week wordt de stal uitgemest,
  4. vrij gebruik van de pistes,
  5. één kastje per gehuurde stal.
 9. Stro / Hooi: Het is verboden zelf stro / hooi bij te nemen. Indien een paard extra stro of hooi nodig heeft, kan dit (tegen betaling) aan de stalmeester gevraagd worden.
 10. Poetsen: Na het poetsen van een paard moet de poetsplaats zuiver achter gelaten worden.
 11. Het is verboden een stal (tijdelijk) te gebruiken zonder toelating van de stalmeester. In geval van misbruik kan de overtreder aansprakelijk gesteld worden wanneer nadien blijkt dat er een besmetting of dergelijke plaatsvond.
 12. De stalmeester heeft het recht een veearts te roepen indien hij/zij oordeelt dat een interventie noodzakelijk is. De eventuele kosten zijn steeds voor de eigenaar van het betrokken paard.
 13. Eénmaal per jaar zal de stalmeester een vrijblijvende inenting organiseren voor de pensionpaarden. Alle eigenaars van pensionpaarden die niet deelnemen aan deze collectieve actie, zullen ervoor zorgen jaarlijks hun paard in te enten voor 1 december tegen griep en tetanus. Zij zullen hiervan het bewijs voorleggen aan de stalmeester. Indien dit bewijs niet geleverd werd zal de stalmeester het paard laten inenten door een veearts. De kosten zullen verhaald worden op de eigenaar.
 14. Op maandag of op sluitingsdagen kunnen de eigenaars hun paard op de weide zetten of verzorgen vanaf 15 u. De toegang tot de rijpistes is verboden!
 15. In de Walhelmstraat bevinden zich drie weiden toebehorende aan de vzw 'Dagen van het Paard'.
 16. Aan de staldeuren mag geen materiaal blijven hangen, dit om diefstal tegen te gaan of om de stalmeester niet te hinderen bij zijn dagdagelijkse taken.
 17. De oostelijke weide wordt in prioriteit voor de manegepaarden voorbehouden. Na akkoord van de stalmeester kan de weide gedurende korte tijd door een pensionpaard gebruikt worden.
 18. Het gebruik van de weide door pensionpaarden zal steeds onder eigen toezicht en op eigen risico gebeuren.
 19. Elk gestald paard mag 1 uur op de weide staan. Er wordt niet gelogen over de tijd dat het paard op de weide staat.
 20. Eventuele schade aan de omheining of poort, veroorzaakt door een pensionpaard, zal door de eigenaar vergoed worden. De poort van de weide moet na gebruik gesloten worden.
 21. De weide achter de stallen van de manegepaarden wordt uitsluitend voorbehouden voor de manegepaarden.
 22. Indien het huisreglement niet wordt nageleefd zal op maandag en op sluitingsdagen van de cafetaria de manege niet meer toegankelijk zijn voor de pensionklanten (uitzondering: medische redenen)
  • Het bestuur,

1 januari 2023

Partners

Contact

Manege Dagen van het Paard

Walhelmstraat 1,
3920 Leopoldsburg
(ligging)

011 40 29 35

info@dagenvanhetpaard.be

BTW BE 0407.765.630

 

Openingsuren

maandag: gesloten

dinsdag tot zondag: 11.00 tot 00.00 uur